Volunteer Teacher ProgramVolunteer Teacher Program

ในแง่ของการให้การศึกษานั้น “ครู” ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด แต่กลับพบว่าปัญหาขาดแคลนครูโดยเฉพาะในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนั้นยังมีอยู่อีกมาก มูลนิธิหัวใจเบิกบานจึงจัดตั้งโครงการครูอาสาขึ้น เพื่อช่วยแก้ปัญหานี้ โดยมูลนิธิฯ จะเป็นตัวกลางหาคุณครูผู้มีจิตอาสาเข้าไปสอนในโรงเรียนในถิ่นธุรกันดาร รวมทั้งบริจาคเงินเพื่อเป็นค่าจ้างครูเป็นระยะเวลาครั้งละ 1 ปี เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนครูให้ลดน้อยลง