Volunteer Teacher Program


Product Image

Volunteer Teacher Program

29 ก.พ 2559

ในแง่ของการให้การศึกษานั้น “ครู” ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด แต่กลับพบว่าปัญหาขาดแคลนครูโดยเฉพาะในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล