Food For Thought Program


Product Image

Food For Thought

29 ก.พ 2559

สิ่งที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการศึกษา คือการที่เยาวชนมีร่างกายที่แข็งแรง พร้อมที่จะเรียนรู้ศึกษาเล่าเรียน ซึ่งอาหารซึ่งมีโภชนาการที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่มูลนิธิหัวใจเบิกบานให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการศึกษาด้วย